Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KUKKIAN HAUKUT ry
Säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kukkian Haukut ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä KuHa.
Kotipaikka on Pälkäne.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää jäsentensä koiraharrastustoimintaa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys: 

- järjestää valistus-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia 

- osallistuu kokeiden ja kilpailuiden järjestämiseen 

- antaa opastusta ja neuvoa koiran kasvatukseen, hoitoon ja koulutukseen liittyvissä asioissa 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ JÄSENET
Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi henkilön, jota yhdistyksessä toimiva jäsen suosittelee.
Jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, ainais-, tai kunniajäseniä.
 

Henkilö, joka on yhdistyksen toimintaa silmällä pitäen erityisen ansioitunut, voidaan hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa kutsua kunniajäseneksi. Päätöksen tekoon vaaditaan tällöin, että vähintään 3/4 annetuista äänistä on ehdotuksen kannalla. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosi-, perhe- ja ainaisjäsenellä, mutta hän on jäsenmaksuista vapaa. 

Perhejäsen on henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu samassa taloudessa hänen kanssaan. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosijäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja. 

Ainaisjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosijäsenellä. Ainaisjäsenmaksu on 10 kertainen vuosijäsenmaksuun verrattuna. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. 

Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous. Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kalenterivuoden aikana on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuoden ajalta. 

Jäsenmaksu on suoritettava helmikuun loppuun mennessä. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi, mutta hän voi liittyä jälleen jäseneksi maksamalla liittymis- ja jäsenmaksun.

4§ JÄSENEN EROTTAMINEN
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän: 

- on syyllistynyt hyvän tavan tai lain vastaiseen tekoon. 

- rikkoo yhdistyksen 2§:n tarkoitusperiä. 

Kysymyksen erottamisesta ratkaisee yhdistyksen vuosikokous, jolloin erottamispäätökseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Eronneella, tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

5§ HALLITUS 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi:
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuosittain syyskokouksessa.

Hallituksen jäsenten toimiaika on kaksi vuotta. Ensimmäisenä vuonna erovuorossa on kaksi hallituksen jäsentä ja tämän jälkeen erovuorossa on kaksi vuotta hallitukseen kuuluneet jäsenet. Ensimmäisenä vuotena eroavat jäsenet valitaan arvalla. Eroavien jäsenten tilalle valitaan uudet jäsenet syyskokouksessa ja hallituksen jäseniksi voidaan valita samat henkilöt uudestaan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä sihteeri kukin erikseen.

7§ TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilipäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen edellisen kalenterivuoden vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenille, joko lähettämällä henkilökohtainen kirjallinen kutsu, tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi-kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella yli 15 vuotiaalla jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella on käytössään yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 

10§  VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
- Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
- Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varamies.
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Vahvistetaan seuraava kalenterivuoden toimintasuunnitelma, 
  
tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sekä hallituksen varajäsen.
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme-neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.